Rok 2021

  • Por. číslo: 1.
  • Spisová značka konania: 154/2021
  • Dátum začatia konania: 05.03.2021
  • Dátum zverejnenia informácie: 09.03.2021
  • Žiadateľ: Obec Machulince, Hlavná č. 115, Machulince
  • Dotknutá parcela: C-KN 83/1
  • Dreviny požadované na výrub: smrek obyčajný 2 kusy, smrek pichľavý 2 kusy