Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Obec Žitavany

Obecný úrad, Športová 5, 951 97 Žitavany

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v platnom znení a vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje nasledovný sadzobník úhrad materiálnych nákladov pre žiadateľov za sprístupnenie informácií nasledovne:

Čiernobiela kópia a scanovanie:

 • formátu A4 jednostranne - strana: 0,06 €
 • formátu A4 obojstranne - strana: 0,13 €
 • formátu A3 jednostranne - strana: 0,16 €
 • formátu A3 obojstranne - strana: 0,33 €

Tlač z počítačovej tlačiarne:

 • formátu A4 čiernobiela kópia - strana: 0,16 €
 • formátu A3 čiernobiela kópia - strana: 0,33 €

Technický nosič dát:

 • CD nosič: 1,83 €

Telefonické spojenie:        

 • podľa príslušných taríf

Odoslanie informácie žiadateľovi poštou:

 • podľa Tarify poštových služieb

Obstaranie obálok:

 • obálka formátu A4: 0,08 €
 • obálka formátu A5: 0,05 €
 • obálka formátu A6: 0,04 €

Žiadateľ môže uhradiť náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:

 • v hotovosti do pokladne Obecného úradu Žitavany;
 • bezhotovostným prevodom na účet obce Žitavany v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu 232084290/0900, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: číslo žiadosti;
 • poštovou poukážkou na účet obce Žitavany v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu 232084290/0900, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: číslo žiadosti.

Tento sadzobník nadobúda účinnosť dňom 19.02.2015