Zásady poskytovania informácií

Postup pri sprístupňovaní informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z.

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať obec Žitavany ako povinnú osobu o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na základe žiadosti podanej ústne, písomne, (osobne do podateľne OcÚ alebo poštou), faxom, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľných spôsobom.
Informácie, ktoré je obec Žitavany povinná zverejniť v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z., môžu žiadatelia získať:

 • na internetovej stránke obce;
 • na úradných tabuliach;
 • v budove obecného úradu.

Informácie je možné zistiť alebo požiadať podať počas stránkových dní obecného úradu, a to:

 • Pondelok: 7.30–15.30
 • Streda: 7.30–17.00
 • Piatok: 7.30–14.00

Obedová prestávka: 11.00–11.30

Pre podanie žiadosti písomne:

Obecný úrad Žitavany
Športová 5
951 97 Žitavany

Pre podanie žiadosti faxom:

 • +421  37/64 26 222

Pre podanie žiadosti elektronickou poštou

Obec Žitavany ako povinná osoba nesprístupní informáciu týkajúcu sa:

 • utajovanej skutočnosti (zák. č. 215/2004 Z.z.);
 • bankového tajomstva (zák. č. 483/2001 Z.z. - §91)
 • daňového tajomstva (zák. č. 511/1992 Zb. - §23)
 • osobnosti a osobných údajov (zák. č. 428/2002 Z.z.)
 • obchodného tajomstva (zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - §17 až §20)
 • ďalších obmedzení uvedených v § 11 zák. č. 211/2000 Z.z.

Podateľňa obecného úradu je tiež miestom na podanie ostatných žiadostí, podnetov, návrhov a oznámení. Sťažnosti, podnety a petície adresované hlavnému kontrolórovi je možné podať buď poštou alebo prostredníctvom podateľne obecného úradu.