Komisie OZ

Zoznam komisií Obecného zastupiteľstva v Žitavanoch:

  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  • Komisia finančná
  • Komisia školstva, športu a kultúry
  • Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
  • Redakčná rada