Obec Žitavany
ObecŽitavany
RSS

Odbor kultúry a športu

Podávanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce Žitavany

Možnosť požiadať o dotáciu majú po splnení požiadaviek všetky právnické a fyzické osoby - podnikatelia  so sídlom v obci Žitavany. Žiadosť o dotáciu je potrebné predložiť do 31. 10. kalendárneho roka.

Formuláre

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Žitavany  (Žiadosť)
 • Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Žitavany (Vyúčtovanie)

Oprávnení žiadatelia

 • právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je obec a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce,   a to len na podporu:
  •  všeobecne prospešných služieb,
  •  všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,
  •  na podporu podnikania a zamestnanosti.                

Ako predložiť žiadosť

Žiadosti sa predkladajú do podateľne OcÚ Žitavany do 31. 10. kalendárneho roka na predpísanom tlačive, ktorého prílohou je rozpočet akcie, vyhlásenie žiadateľa a povinné prílohy. Podrobnosti o podaní žiadosti určuje VZN č. 5/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Žitavany.

 

Zúčtovanie dotácií

 • Dotácie podliehajú ročnému zúčtovanie s rozpočtom obce.

 • Žiadateľ je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového roka, v ktorom bolo poskytnutie dotácie schválené, najneskôr do 10. decembra.
 • Zúčtovanie dotácie žiadateľ predloží pracovníkovi obecného úradu do 30 dní od ukončenia podujatia, najneskôr však vždy do 15. 12. príslušného kalendárneho roka.
 • Zúčtovanie musí obsahovať najmä fotokópie účtovných dokladov a dokladov o úhrade preukazujúcich použitie dotácie na schválený účel.
 • Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie žiadateľ vráti do rozpočtu obce súčasne s vyúčtovaním dotácie.

Kontakt

Súvisiace predpisy

 

 

 

 

Obec Žitavany