Rok 2018

 • Por. číslo: 1.
 • Spisová značka konania: 198/2018
 • Dátum začatia konania: 07.03.2018
 • Dátum zverejnenia informácie: 07.03.2018
 • Žiadateľ: Karol Kováč, Dráhy 834/1, Žitavany
 • Dotknutá parcela: 450/17, 433/1, 433/2, 434, 435, 436, 437/1, 437/2, 438, 440/1, 440/2, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, k. ú. Opatovce
 • Dreviny požadované na výrub: Náletové dreviny – trnka obecná a ruža šípková v rozlohe spolu 4 ha

Informácia v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 543/2002 Z. z.") o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

 • Por. číslo: 2.
 • Spisová značka: 540/2018
 • Dátum začatia konania: 15. 10. 2018
 • Dátum zverejnenia informácie: 15. 10. 2018
 • Žiadateľ: Obec Machulince, Hlavná 115/6, 951 93 Machulince
 • Dreviny podliehajúce konaniu: 1 ks listnatého opadavého stromu druhu Aesculus hippocastanum (pagaštan konský), 4 ks listnatých opadavých stromov druhu Betula pubescens (breza plstnatá), 1 ks listnatého opadavého stromu druhu Castanea sativa (gaštan jedlý), 1 ks ihličnatého stromu druhu Pinus cembra (borovica limbová), 2 ks listnatých opadavých stromov druhu Tilia cordata (lipa malolistá), 4 ks listnatých opadavých stromov druhu Robinia pseudoacacia (agát biely).
 • Údaje o pozemkoch, na ktorých dreviny rastú: Pozemky s parcelnými číslami registra „C“ 209/1 (druh pozemku: záhrada) a 211/1 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), v zastavanom území obce, a pozemok s parcelným číslom registra „C“ 1488/1 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), mimo zastavaného územia obce, katastrálne územie Machulince (okres Zlaté Moravce)

V prípade záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť potvrdenie záujmu do piatich pracovných dní (vrátane) od zverejnenia informácie, a to buď písomne na adresu: Obec Žitavany, Obecný úrad, Športová 5, 951 97 Žitavany alebo elektronicky na e-mailovú adresu: obec@zitavany.sk