Ohlasovňa pobytu

Evidencia obyvateľov

Prihlasovanie na trvalý pobyt

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • občiansky preukaz občana, prihlasujúceho sa na trvalý pobyt
 • rodný list
 • list vlastníctva k nehnuteľnosti, kde sa chce občan prihlásiť na trvalý pobyt, nie stiahnutý z katasterportálu (nemusí byť použiteľný na právne úkony)
 • súhlas vlastníkov nehnuteľnosti s prihlásením občana na trvalý pobyt.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať :

 • prihlasovací lístok
 • odhlasovací lístok
 • hlásenie o sťahovaní (Štatistický úrad SR)

(tlačivá obdržíte na Obecnom úrade)

Za potvrdenie o pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 7,00 € - v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch.

Odhlasovanie z trvalého pobytu

Odhlásenie z trvalého pobytu vykonáva príslušný úrad - evidencia obyvateľstva v mieste nového trvalého pobytu.

Prihlasovanie na prechodný pobyt

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na prechodný pobyt
 • rodný list
 • list vlastníctva k nehnuteľnosti, kde sa chce občan prihlásiť na prechodný pobyt
 • súhlas vlastníkov nehnuteľnosti s prihlásením občana na prechodný pobyt.

Na prechodný pobyt sa prihlasujete na určitú dobu, najviac však na 5 rokov.

Prechodný pobyt končí dňom, dokedy bol pobyt dovolený.

Na požiadanie obec vydáva potvrdenie o prechodnom pobyte.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať :

 • prihlasovací lístok na prechodný pobyt

(tlačivá obdržíte na Obecnom úrade)

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt


Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana podáva fyzická alebo právnická osoba s platným občianskym preukazom.

Poplatok  za potvrdenie o pobyte je 7,-€ podľa položky 8 prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.


Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenie doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov o mieste pobytu na dobu 3 rokov.