Multifunkčné ihrisko

Obec Žitavany, Športová 229/5, 951 97 Žitavany

Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Žitavany, Športová 229/5, 951 97 Žitavany, (ďalej len „obec“), IČO: 37869451.

 • Multifunkčné ihrisko prevádzkuje obec.
 • Poverený zástupca starostu obce poveril správcovstvom MI, ktorý bude zabezpečovať prevádzku daného objektu Milana Firického st., tel. kontakt:
  0944 546 609
 • Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný!

Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.

 • Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať tento prevádzkový poriadok.
 • Užívateľ sa musí riadiť pokynmi správcu; po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná,
 • správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce; užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením; za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca,
 • vstupovať (vystupovať) na plochu (z plochy) MI výhradne len cez vstupnú bránu, ktorá je na to určená, pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv

Je prísne zakázané:

 • vodiť psov a iné zvieratá do priestoru celého areálu, kde sa nachádza MI,
 • pohybovať sa a jazdiť na bicykloch, skateboardoch a kolieskových korčuliach v celom priestore MI,
 • v celom areáli vrátane MI fajčiť, rozkladať oheň a požívať alkoholické nápoje ako aj toxické, omamné a psychotropné látky,
 • vstupovať na plochu MI so zmrzlinou či inými potravinami,
 • použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI,
 • prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie
 • používanie nevhodnej obuvi, napr. kopačiek s gumenými, plastovými resp. kovovými hrotmi, obuvi s klincami (tretry) a podobne, ako aj vstupovať na plochu MI v inej nevhodnej obuvi, v topánkach s podpätkom, či v zablatenej alebo inak znečistenej obuvi,
 • preliezať a preskakovať mantinely MI, šplhať sa resp. inak manipulovať s ochrannou sieťou nad mantinelmi MI, správať sa neprimerane hlučne a nespoločensky.

Za deti do 12 rokov zodpovedá rodič alebo iná dospelá osoba.