Prevádzkový poriadok MI

Vnútorná smernica č. 1/2019


Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti prevádzkovateľa, fyzických a právnických osôb zdržiavajúcich sa na nekrytom ihrisku s umelou trávou, podmienky využívania a prevádzkovú dobu ihriska.
 3. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza v areáli Základnej školy J. V. Šimka s materskou školou Žitavany na parcele č. 363/2 v katastrálnom území Kňažice. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, mantinelmi a ostatným vybavením pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov obce Žitavany, spoločenské organizácie pôsobiace v obci, či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 33x18 m.
 4. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je obec Žitavany, Športová 5, 951 97 Žitavany, IČO 37869451
 5. Prevádzkovateľ poverí správcovstvom  MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI.
 6. Správca za svoju prácu poberá odmenu.
 7. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ) a ktorá svojim podpisom v denníku potvrdí zodpovednosť za využívanie ihriska v danom čase. Užívateľ súhlasí s využitím svojich osobných údajov pre potreby registrácie užívania ihriska.

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ihriska ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno - vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno - športovú činnosť na ihrisku. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
 2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené.
 3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity, a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal, hádzanú, basketbal a tenis.
 4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založených na princípe súťaživosti.

Čl. 3
Organizačné ustanovenia

 1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb v areáli MI zakázaný!
  Kontakt na správcu ihriska: pán Milan Firický tel. 0944 546 609
 2. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
 3. Užívateľ je povinný:
  – dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska
  – oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred vstupom do priestoru MI,
  –  riadiť sa pokynmi správcu; po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná,
  – správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce; užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca,
  – bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore MI,
  – vstupovať (vystupovať) na plochu (z plochy) výhradne cez vstupný vchod MI,
  – pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv;
  – v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
  –  deťom do 12 rokov je vstup povolený len v sprievode dospelej osoby
  –  športovú činnosť vykonáva každý výhradne na svoje vlastné riziko a zodpovednosť
  –  za poriadok na MI zodpovedajú vyučujúci telesnej výchovy, vedúci športových činností, počas tréningov futbalového oddielu obce za poriadok na MI zodpovedá vedúci  prípadne tréner družstva,
  – bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI
  –  dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku.
 4. Je prísne zakázané:
  –  vodiť psov a iné zvieratá do priestoru celého areálu, kde sa nachádza MI,
  –  pohybovať sa a jazdiť na bicykloch a kolieskových korčuliach v celom priestore MI,
  – v celom školskom areáli, vrátane MI, fajčiť, zakladať oheň, používať alkoholické nápoje, ako aj toxické, omamné a psychotropné látky,
  –  vstupovať na plochu MI so zmrzlinou, nápojmi a potravinami,
  – použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI,
  – prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie,
  – vstupovať na plochu MI v kopačkách alebo inej obuvi so štupľami, v topánkach s podpätkom, ako aj v zablatenej alebo inak znečistenej obuvi,
  – preliezať a preskakovať mantinely MI,
  – predlžovať čas, ktorý bol rezervovaný.
 5. Za škody spôsobené na zdraví a majetku maloletými a mladistvými osobami nezodpovedá prevádzkovateľ ani správca ihriska. Zodpovednosť v danej veci má zákonný zástupca. Deti do 12 rokov musia byť na MI s dozorom jednej dospelej osoby.
 6. Žiaci základnej školy vstupujú v čase vyučovania na MI iba v sprievode učiteľa alebo školou poverenej osoby.
 7. Neoprávnené vniknutie bude nami posudzované ako priestupok s právnymi následkami.

Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia

Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska pre verejnosť:

Pondelok–Piatok: 15.00–21.00 hod. (počas prázdnin od 08.00 hod).
Sobota– Nedeľa: 08.00–21.00 hod.

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť podľa záujmu užívateľov.
 2. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanoveným týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj iní záujemcovia.
 3. Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný si rezervovať využívanie ihriska u správcu, najmenej deň vopred. Prípadne podľa dohody.
 4. Užívateľ sa môže informovať u správcu ihriska o aktuálnom obsadení ihriska.
 5. Kontakt na správcu je zverejnený na webovej stránke obce, ako aj na tabuli pri ihrisku.

 

Čl. 5
Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia

 1. Prvá pomoc musí byť poskytnutá s ohľadom na bezpečnosť postihnutého i záchrancu buď na mieste úrazu alebo na najbližšom bezpečnom mieste.
 2. Prvú pomoc je povinný poskytnúť najbližší svedok úrazu. Súbežne s poskytovaním prvej pomoci bezprostredný svedok úrazu ohlási vznik úrazu buď sám alebo pomocou najbližšej osoby správcovi MI.
 3. Telefónne linky pre záchranné služby:
  112 – tiesňové volanie
  150 – hasičská a záchranná služba
  155 – záchranná zdravotnícka služba
  158 – polícia

 

Čl. 6
Úhrada na náklady prevádzky multifunkčného ihriska

 1. Užívateľ multifunkčného ihriska uhradí príspevok na náklady prevádzky ihriska do rúk správcovi, ktorý príslušný poplatok odovzdáva do pokladne obce. Finančné prostriedky získané za prenájom MI použije prevádzkovateľ výlučne na údržbu, opravy a iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou MI.
 2. Správca vedie príslušnú dokumentáciu - denník prevádzky multifunkčného ihriska, kde zaznamenáva údaje (meno a priezvisko, bydlisko) o plnoletej osobe, ktorá v čase využívania ihriska zodpovedá za jej priestory a dohliada na osoby využívajúce dané priestory.
 3. Hodinová sadzba za využívanie multifunkčného ihriska je:
  – 5 € pre fyzické osoby – 1,5 hod.
  – 7 € pre fyzické osoby s využitím umelého osvetlenia – 1,5 hod.
  – 10€ pre občanov z iných obcí - 1,5 hod.
  – organizácie a firmy si môžu rezervovať čas prenajatia na celý rok za poplatok...

Táto úhrada je oslobodená pre športové a kultúrne organizácie pôsobiace na území obce Žitavany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

 1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tejto smernice vykonáva starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva alebo poverený zamestnanec obecného úradu.
 2. Touto smernicou nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.

 

V Žitavanoch, dňa  28. 10. 2019

Mgr. Edita Grzybová
starostka