Odbor sociálnych služieb


Poskytovanie sociálnych služieb

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) upravuje právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje stav sociálnej núdze fyzickej osoby, rodiny a komunity, v ktorom sa táto osoba, rodina, komunita nachádza z dôvodu, že nemá zabezpečené základné životné potreby, pre svoje životné návyky, pre spôsob života, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, pre dovŕšenie dôchodkového veku, pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi.

Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom (t. j.verejný poskytovateľ sociálnej služby) a iná právnická alebo fyzická osoba (t. j.neverejný poskytovateľ sociálnej služby).

Kompetencie obce sú taxatívne stanovené v § 80 zákona o sociálnych službách. 

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149 kB

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,3 kB

Vzdanie sa odvolania

Vzdanie sa odvolania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,55 kB

VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby

VZN o sociálnych službách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,07 kB