Odbor miestnych daní a poplatkov

Daň z nehnuteľností

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN č. 2_2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSODodatok č. 1 k VZN 2_2014Dodatok č. 2 k VZN 2_2014Dodatok č. 3 k VZN 2_2014. Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane (Obec Žitavany) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali. (predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod.)

Potrebné doklady

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
 • Daň z pozemkov:
  • doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie,)
 • Daň zo stavieb:
  • doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra)
 • Občiansky preukaz

Daň

 • Daň z pozemkov, daň zo stavieb vyrubí správca dane platobným výmerom a zašle daňovníkovi do vlastných rúk.
 • V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si platobný výmer do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
 • Daň z nehnuteľnosti je možné zaplatiť prevodom na účet alebo priamo do pokladne na OcÚ.
 • Daň za psa - predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Sadzba dane je za každého jedného psa a jeden kalendárny rok.

Tlačivá k DzN: tu ku stiahnutiu

Poučenie na vyplnenie priznania: tu ku stiahnutiu

Poplatok za komunálne odpady

Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, sadzbu poplatku pri množstvovom zbere, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku a poplatkové úľavy vymedzuje VZN. Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku (Obec Žitavany) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.

Poplatok za KO

 • Poplatok za komunálne odpady vyrubí správca poplatku platobným výmerom a zašle daňovníkovi do vlastných rúk.
 • V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si platobný výmer do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
 • Poplatok za komunálne odpady je možné zaplatiť prevodom na účet alebo priamo do pokladne na OcÚ.

Oznamovacia povinnosť: tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vrátenie poplatku za KO, alebo jeho pomernej časti: tu ku stiahnutiu