Samospráva

Územná samospráva nie je štátnou správou. Nevykonáva svoju činnosť v mene štátu, ale v mene občana, ktorý trvalo býva na území spravovanom príslušnou samosprávou. V jeho prospech plní úlohy zverené do jej pôsobnosti zákonom (povinné úlohy), ale aj úlohy, na ktorých sa občania príslušnej samosprávy dohodnú (dobrovoľné úlohy).

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takého úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

 •  orgánmi obce
 •  hlasovanim obyvateľov obce
 •  verejným zhromaždením obyvateľov obce

Delenie samosprávy

 •  úroveň kraja: samospráva vyšších územných celkov
 •  úroveň obce: samospráva obce

Každá úroveň má svojich volených predstaviteľov. Na úrovni kraja je volené zastupiteľstvo vyšších územných celkov (VÚC) a predsedovia samospráv VÚC. Na úrovni obce alebo mesta je zvolené obecné zastupiteľstvo a starosta. Všetci zástupcovia občanov sú volení na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na obdobie 4 rokov.

Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu  prenechaným obci na dočasné hospodárenie
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu
 • vykonáva správu miestnych daní a poplatkov
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, najmä vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, k užitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov a obce
 • vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu a čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a pod.) a verejnú dopravu
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
 • utvára podmienky pre riadne zásobovanie obce a vykonáva nad ním dozor (povoľuje predajný a prevádzkový čas, spravuje trhoviská)
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov
 • organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva pracovníkov
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci
 • vedie obecnú kroniku v slovenskom jazyku, prípadne aj v jazyku príslušnej národnosti
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt

Obce spolupracujú s politickými stranami a politickými hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

Obce pri plnení úloh samosprávy obce spolupracujú s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.