Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia obce Žitavany

VZN 2/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka ŠZ na kalendárny rok 2021

VZN 1_2020 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Žitavany

VZN 5_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- Dodatok č. 1 k VZN 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO (účinné od 01.01.2021)

VZN 4_2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s činnosťou ŠKD pri ZŠ J. V. Šimka v Žitavanoch

VZN 3_2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v Obci Žitavany

VZN 2_2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 1_2019 o opatrovateľskej službe a spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu

 
 
 
 
 

 

VZN 7_2012 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Žitavany

VZN 6_2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania

VZN 5_2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Žitavany

 

VZN 4_2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou

VZN 3_2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN 2_2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

VZN 1_2012 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu, z dotácie MDVRR SR a z úveru ŠFRB SR

VZN 3_2011 VZN prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Žitavany

VZN 2010 o organizácii miestneho referenda v obci Žitavany

VZN 2010 o premávke na pozemných komunikáciách na území obce Žitavany

VZN 1_2009 požiarny poriadok obce

VZN 2007 povodňový plán záchranných prác obce

VZN 4_2004 o určení času predaja v obchodoch a v službách

VZN 2a_2004 o určení školského obvodu základnej školy

VZN 3a_2003 o verejnom poriadku a všeobecnej čistote