VZN

2024

VZN č. 1/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Žitavany

VZN 1_2024- znečisťovanie ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,24 kB

VZN č. 2/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Žitavany

Žitavany-VZN_2_2024-o_hazardných_hrách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,97 kB

2023

VZN č. 1/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákzp potravín, o výške prípevku na úhradu režijných nákladov a spôsobe využitia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskej jedálni

VZN č. 1-2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladovna nákup potraví, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a spôsobe využitia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,14 kB

VZN č. 2-2023 Požiarny poriadok Obce Žitavany

Požiarny poriadok Obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 744,56 kB

VZN č. 3_2023 Prevádzkovy poriadok pohrebiska

VZN č. 3_2023 Prevádzkovy poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,2 kB

2022

VZN 1-2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Žitavany

VZN 1-2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,41 kB

VZN 2-2022 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev

VZN 2-2022 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,92 kB

VZN 3-2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v obci Žitavany

VZN 3_2022 o výše príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a po pdmienkach úhrady príspevku v ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 702,01 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Dodatok č. 2 k VZN 5_2019_miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,46 kB

2021

VZN 1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v Obci Žitavany

VZN 1_2021_ výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,39 kB

2020

VZN č.1/2020 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Žitavany

1_2020 VZN_územný plán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,96 kB

VZN 2_2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka ŠZ na kalendárny rok 2021

VZN 2_2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka ŠZ na kalendárny rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,94 kB

2019

VZN 1_2019 o opatrovateľskej službe a spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu

VZN 1_2019 o opatrovateľskej službe a spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,17 kB

VZN 2_2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 2_2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,77 kB

VZN 5_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 5_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,41 kB

Dodatok č. 1 k VZN 5_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO - účinné od 01.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN 5_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO - účinné od 01.01.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,01 kB

2018

VZN 1_2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v Obci Žitavany

VZN 1_2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v Obci Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,78 kB

2017

VZN 2_2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

VZN 2_2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,63 kB

VZN 1_2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Žitavany

VZN 1_2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,44 kB

2015

VZN 3_2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Žitavany a Trhový poriadok obce Žitavany

VZN 3_2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Žitavany a Trhový poriadok obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,09 kB
Zobrazené 1-20 z 38