VZN

2024

VZN č. 1/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Žitavany

VZN 1_2024- znečisťovanie ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,24 kB

VZN č. 2/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Žitavany

Žitavany-VZN_2_2024-o_hazardných_hrách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,97 kB

2023

VZN č. 1/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákzp potravín, o výške prípevku na úhradu režijných nákladov a spôsobe využitia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskej jedálni

VZN č. 1-2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladovna nákup potraví, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a spôsobe využitia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,14 kB

VZN č. 2-2023 Požiarny poriadok Obce Žitavany

Požiarny poriadok Obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 744,56 kB

VZN č. 3_2023 Prevádzkovy poriadok pohrebiska

VZN č. 3_2023 Prevádzkovy poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,2 kB

2022

VZN 1-2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Žitavany

VZN 1-2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,41 kB

VZN 2-2022 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev

VZN 2-2022 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,92 kB

VZN 3-2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v obci Žitavany

VZN 3_2022 o výše príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a po pdmienkach úhrady príspevku v ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 702,01 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Dodatok č. 2 k VZN 5_2019_miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,46 kB

2021

VZN 1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v Obci Žitavany

VZN 1_2021_ výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,39 kB

2020

VZN č.1/2020 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Žitavany

1_2020 VZN_územný plán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,96 kB

VZN 2_2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka ŠZ na kalendárny rok 2021

VZN 2_2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka ŠZ na kalendárny rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,94 kB

2019

VZN 1_2019 o opatrovateľskej službe a spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu

VZN 1_2019 o opatrovateľskej službe a spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,17 kB

VZN 2_2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 2_2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,77 kB

VZN 5_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 5_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,41 kB

Dodatok č. 1 k VZN 5_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO - účinné od 01.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN 5_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO - účinné od 01.01.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,01 kB

2018

VZN 1_2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v Obci Žitavany

VZN 1_2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v Obci Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,78 kB

2017

VZN 2_2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

VZN 2_2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,63 kB

VZN 1_2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Žitavany

VZN 1_2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,44 kB

2015

VZN 3_2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Žitavany a Trhový poriadok obce Žitavany

VZN 3_2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Žitavany a Trhový poriadok obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,09 kB

VZN 2_2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Žitavany

VZN 2_2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,66 kB

VZN č. 2_2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Žitavany

Návrh VZN č. 2_2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,89 kB

2012

VZN 1_2012 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu, z dotácie MDVRR SR a z úveru ŠFRB SR

1_2012_VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu z dotácie MDVRR SR a ŠFRB SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,44 kB

VZN 2_2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

VZN 2_2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,79 kB

VZN 3_2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN 3_2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,47 kB

VZN 4_2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou

VZN 4_2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,4 kB

VZN 5_2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Žitavany

VZN 5_2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,35 kB

Dodatok č. 1 k VZN 5_2012 (účinnosť od 08. 10. 2016)

Dodatok č. 1 k VZN 5_2012 (účinnosť od 08. 10. 2016).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,48 kB

Dodatok č. 2 k VZN 5_2012 (účinnosť od 15.12.2019)

Dodatok č. 2 k VZN 5_2012 (účinnosť od 15.12.2019).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,62 kB

VZN 6_2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania

VZN 6_2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,67 kB

VZN 7_2012 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Žitavany

VZN 7_2012 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,42 kB

2010

VZN 2010 o organizácii miestneho referenda v obci Žitavany

VZN 2010 o organizácii miestneho referenda v obci Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,33 kB

VZN 2010 o premávke na pozemných komunikáciách na území obce Žitavany

VZN 2010 o premávke na pozemných komunikáciách na území obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,69 kB

2009

VZN 1_2009 požiarny poriadok obce

VZN 1_2009 požiarny poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 619,35 kB

2007

VZN 2007 povodňový plán záchranných prác obce

VZN 2007 povodňový plán záchranných prác obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,09 kB

2004

VZN 4_2004 o určení času predaja v obchodoch a v službách

VZN 4_2004 o určení času predaja v obchodoch a v službách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,22 kB

VZN 2a_2004 o určení školského obvodu základnej školy

VZN 2a_2004 o určení školského obvodu základnej školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,3 kB

2003

VZN 3a 2003 o verejnom poriadku a všeobecnej čistote

vzn_poriadok_a_cistota.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,63 kB