Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Žitavany na II. polrok 2024.

Dátum zvesenia: 25. 6. 2024