Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

  • Názov organizácie: OBEC ŽITAVANY
  • Sídlo: Obecný úrad Žitavany, Športová 5, 951 97 Žitavany
  • IČO: 37869451
  • Štatutárny zástupca:
  • Web: www.zitavany.sk

Profil

Obec Žitavany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s Obecným úradom na dodanie tovarov, služieb a zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Vyvesené: 3. 8. 2020