Stavebné povolenie


Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.

Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Stavebné konanie pre Obec Žitavany zabezpečuje Spoločný stavebný úrad so sídlom v Žitavanoch.

Potrebné doklady:

  1. Žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo viď nižšie)
  2. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o stavebnom dozore na stavbe (tlačivo viď nižšie)
  3. Stanovisko vlastníkov (užívateľov) susedných nehnuteľností (tlačivo viď nižšie)
  4. Projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach.
  5. Doklad o vlastníckom, alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku (list vlastníctva – LV, originál).
  6. Zoznam známych účastníkov stavebného konania s presnými adresami.
  7. Kópia katastrálnej mapy - originál.
  8. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

+ správny poplatok podľa platného sadzobníka (v hotovosti do pokladne obecného úradu).

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,3 kB

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru_2015

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,6 kB

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,47 kB

Súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku

Súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,08 kB

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVBY

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVBY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,21 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,72 kB

Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia / a žiadosť o súhlas s uvedením malého zdroja do prevádzky Žiadosť MZZO

Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia a žiadosť o súhlas s uvedením malého zdroja do prevádzky Žiadosť MZZO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,83 kB

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,46 kB

Písomný záväzok k žiadosti o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Písomný záväzok k žiadosti o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,01 kB

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 813,6 kB

Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,42 kB