Obec Žitavany
ObecŽitavany
RSS

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Podľa ustanovení stavebného zákona:

Stavebník môže uskutočniť ohlásené stavebné úpravy alebo udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2).

Ohlásenie stavebnému úradu postačí za súčasného splnenia nasledovných podmienok, a to:
a) pri stavebných úpravách, ktorými sa

 • podstatne nemení vzhľad stavby,
 • nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby,
 • nemení sa spôsob užívania stavby a
 • neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

b) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť

 • stabilitu stavby,
 • požiarnu bezpečnosť stavby,
 • vzhľad stavby
 • životné prostredie a
 • pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

 

Potrebné prílohy k ohláseniu:

 1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe (list vlastníctva alebo iné právo k stavbe) – originál alebo overená kópia iného práva k stavbe.
 2. Kópia katastrálnej mapy – originál.
 3. Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby (ak títo nie sú tiež stavebníkmi) pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby.
 4. Písomný súhlas s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca.
 5. Jednoduchý výkres – pôdorys a technický opis navrhovanej stavebnej úpravy. V prípade, že stavebné úpravy sa navrhujú v nosných konštrukciách /zvislých, vodorovných/ dokumentácia bude doplnená o posúdenie odborne spôsobilej osoby - autorizovaného stavebného inžiniera – statika.
 6. Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide stavbu ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území (zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov).

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,05 kB
Stiahnuté: 177×
Vložené: 14. 2. 2021

Súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku

Súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,08 kB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 14. 2. 2021
Obec Žitavany