Obec Žitavany
ObecŽitavany
RSS

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to sú:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m (kôlne,  práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne a stavby športových zariadení a pod.).
 • Podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbku 3 m (napr. žumpy, pivnice).
 • Za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde, oplotenie, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy a pod.

Obec, stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, alebo určí, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

 

Potrebné doklady:

 1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe (List vlastníctva, alebo iné právo k stavbe) - originál
 2. Kópia z katastrálnej mapy - originál
 3. 2x jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby + jednoduchý technický opis stavby
 4. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy. Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o drobnú stavbu ktorá sa nachádza v pamiatkovom chránenom území.
 5. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby (ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou).
 6. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa navrhuje umiestniť drobná stavba.
 7. Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti (ak sa pri uskutočňovaní stavby má použiť susedná nehnuteľnosť).

 

Potrebné doklady pri ohlásení drobnej stavby - prípojky:

 1. Kópia z katastrálnej mapy so zakreslením trasy prípojky - originál
 2. List vlastníctva k pozemku stavebníka alebo dokladovanie iného práva k pozemku - originál
 3. Odsúhlasenie PD prípojky u správcu verejného rozvodu (SPP a.s., ZsVS a.s., ZE a.s., obec)
 4. Vyjadrenie správcov inžinierskych sietí k podzemným vedeniam (SPP a.s., ZsVS a.s., ZE a.s., Slovenské telekomunikácie a.s.)
 5.  2 x projekt stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou (na všetky druhy prípojok)
 6. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby (ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou).
 7. 7Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti (ak sa pri uskutočňovaní stavby má použiť susedná nehnuteľnosť).

 

Tlačivá na stiahnutie

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,68 kB
Stiahnuté: 251×
Vložené: 14. 2. 2021

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,28 kB
Stiahnuté: 228×
Vložené: 14. 2. 2021

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru_2015 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,6 kB
Stiahnuté: 185×
Vložené: 14. 2. 2021

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,47 kB
Stiahnuté: 164×
Vložené: 14. 2. 2021

Súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku_

Súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,08 kB
Stiahnuté: 192×
Vložené: 14. 2. 2021
Obec Žitavany