Kolaudačné rozhodnutie


Ukončenú stavbu, prípadne je časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa overenej dokumentácie v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia.
Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby (ak nie je zároveň stavebníkom), obec (ak nie je zároveň stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie) a dotknuté orgány štátnej správy.

Potrebné doklady:

  1. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo viď nižšie).
  2. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby (geometrický plán – GP).
  3. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a o vyhodnotení skúšobnej prevádzky.
  4. Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
  5. Výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby.
  6. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia.
  7. Stavebný denník.
  8. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

+ správny poplatok podľa platného sadzobníka (v hotovosti do pokladne obecného úradu)

Tlačivá na stiahnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,5 kB