Obec Žitavany
ObecŽitavany

VZN

2023

VZN č. 1/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákzp potravín, o výške prípevku na úhradu režijných nákladov a spôsobe využitia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskej jedálni

VZN č. 1-2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladovna nákup potraví, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a spôsobe využitia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,14 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 14. 4. 2023

2022

VZN 1-2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Žitavany

VZN 1-2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,41 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 29. 9. 2022

VZN 2-2022 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev

VZN 2-2022 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,92 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 29. 9. 2022

VZN 3-2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v obci Žitavany

VZN 3_2022 o výše príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a po pdmienkach úhrady príspevku v ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 702,01 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 16. 12. 2022

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Dodatok č. 2 k VZN 5_2019_miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,46 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 16. 12. 2022

2021

VZN 1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v Obci Žitavany

VZN 1_2021_ výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,39 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 6. 8. 2021

2020

VZN 2_2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka ŠZ na kalendárny rok 2021

VZN 2_2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka ŠZ na kalendárny rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,94 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 12. 2. 2021

2019

VZN 5_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 5_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,41 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 12. 2. 2021

Dodatok č. 1 k VZN 5_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO - účinné od 01.01.2021

Dodatok č. 1 k VZN 5_2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO - účinné od 01.01.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,01 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 4_2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s činnosťou ŠKD pri ZŠ J. V. Šimka v Žitavanoch

VZN 4_2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s činnosťou ŠKD pri ZŠ J. V. Šimka v Žitavanoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,99 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 2_2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN 2_2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,77 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 1_2019 o opatrovateľskej službe a spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu

VZN 1_2019 o opatrovateľskej službe a spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,17 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 12. 2. 2021

2018

VZN 1_2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v Obci Žitavany

VZN 1_2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v Školskej jedálni v Obci Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,78 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 12. 2. 2021

2017

VZN 2_2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

VZN 2_2017 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,63 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 1_2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Žitavany

VZN 1_2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,44 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 12. 2. 2021

2015

VZN 3_2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Žitavany a Trhový poriadok obce Žitavany

VZN 3_2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na území obce Žitavany a Trhový poriadok obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,09 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 2_2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Žitavany

VZN 2_2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,66 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 12. 2. 2021

2012

Dodatok č. 1 k VZN 5_2012 (účinnosť od 08. 10. 2016)

Dodatok č. 1 k VZN 5_2012 (účinnosť od 08. 10. 2016).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,48 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 3_2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN 3_2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,47 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 2_2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

VZN 2_2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,79 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 1_2012 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu, z dotácie MDVRR SR a z úveru ŠFRB SR

1_2012_VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu z dotácie MDVRR SR a ŠFRB SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,44 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 10. 6. 2021

Dodatok č. 2 k VZN 5_2012 (účinnosť od 15.12.2019)

Dodatok č. 2 k VZN 5_2012 (účinnosť od 15.12.2019).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,62 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 4_2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou

VZN 4_2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,4 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 9_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území obce Žitavany

VZN 9_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,87 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 12. 2. 2021

Dodatok č. 1 k VZN 9_2012 (účinnosť od 01. 01. 2015)

Dodatok č. 1 k VZN 9_2012 (účinnosť od 01. 01. 2015).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,34 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 7_2012 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Žitavany

VZN 7_2012 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,42 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 6_2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania

VZN 6_2012 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,67 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 5_2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Žitavany

VZN 5_2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,35 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 12. 2. 2021

2011

VZN 3_2011 VZN prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Žitavany

VZN 3_2011 VZN prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,69 kB
Stiahnuté: 82×
Vložené: 12. 2. 2021

2010

VZN 2010 o organizácii miestneho referenda v obci Žitavany

VZN 2010 o organizácii miestneho referenda v obci Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,33 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 2010 o premávke na pozemných komunikáciách na území obce Žitavany

VZN 2010 o premávke na pozemných komunikáciách na území obce Žitavany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,69 kB
Stiahnuté: 84×
Vložené: 12. 2. 2021

2009

VZN 1_2009 požiarny poriadok obce

VZN 1_2009 požiarny poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 619,35 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 12. 2. 2021

2007

VZN 2007 povodňový plán záchranných prác obce

VZN 2007 povodňový plán záchranných prác obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,09 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 12. 2. 2021

2004

VZN 4_2004 o určení času predaja v obchodoch a v službách

VZN 4_2004 o určení času predaja v obchodoch a v službách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,22 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 12. 2. 2021

VZN 2a_2004 o určení školského obvodu základnej školy

VZN 2a_2004 o určení školského obvodu základnej školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,3 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 12. 2. 2021

2003

VZN 3a 2003 o verejnom poriadku a všeobecnej čistote

vzn_poriadok_a_cistota.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,63 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 12. 2. 2021

Obec

Sviatok

Meniny má Arnold, Remig, Remus, Arnolda, Belina

Zajtra má meniny Levoslav, Leodegar, Levoslava, Dugo

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Obec Žitavany