Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, sobota 26. 9. 2020
mierny dážď 16 °C 9 °C
nedeľa 27. 9. zamračené 11/8 °C
pondelok 28. 9. polojasno 15/5 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Navigácia

Obsah

 

Výrub drevín

Obec Žitavany v zmysle § 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vykonáva správu vo veciach ochrany drevín.
Vlastník (správca, nájomca) pozemku, v prípade, že chce vyrúbať drevinu, ktorá rastie na jeho pozemku, je povinný požiadať o povolenie na výrub. Súhlas na výrub dreviny sa môže vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka pozemku, ak žiadateľom nie je vlastník.
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie:
- zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť     prežitia,
- nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch,
- narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, t. j. od 1. októbra do 31. marca.

 

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje (v zmysle §47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane príprody a krajiny v znení neskorších predpisov):
-za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2,
-v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2,
-na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách,
-pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
-ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
-ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie -starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny; v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza,
-na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
-na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,
-ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.

Ustanovenie podľa písm. a) a b) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

Ten, kto z dôvodov uvedených v písm. d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť na Obecnom úrade v Žitavanoch. Tlačivo oznámenia musí obsahovať všetky náležitosti ako žiadosť na výrub dreviny. Zároveň je potrebné preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, obec vydáva súhlas na výrub dreviny.

K vydaniu súhlasu na výrub dreviny je potrebné predložiť Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Potrebné doklady:
-žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, 

Tlačivo na stiahnutie: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
-list vlastníctva nie starší ako tri mesiace,
-doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce,
-kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne nie starší ako tri mesiace.


Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

- fyzické osoby 10 €
- právnické osoby 100 €

Obec do 3 dní od podania žiadosti zverejní informáciu o začatí správneho konania na web stránku obce v sekcii: Obecný úrad - výrub drevín.